نحوه پرداخت

شماره کارت بانک ملی 6037-9974-3565-7441
شماره حساب بانک ملی 0349917598005
به نام محمد امین الرعایایی